Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą”

działające na terenie gmin:

Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

na zadania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2

Stworzenie oraz rozwój infrastruktury służącej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej.

 

1. Organizator naboru wniosków: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą”, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

2. Termin składania wniosków:  od 06.11.2017- 21.11.2017 (do godz. 12:00)

3. Miejsce i tryb składania wniosków:

 1.  Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej lgd.witkac.pl.
 2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg lub w formie innych plików według wskazań w ogłoszeniu o naborze
 3. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej
 4. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą, adres ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom w dniach pon-pt. w godzinach 8:00 – 15:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
 5. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie d jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny zgodności z LSR. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego
 6. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków.

W przypadku, o którym mowa w pkt c datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą, adres ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom w dniach pon-pt. w godzinach 8:00 – 15:00.

Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 21.11.2017 o godz. 12.00. Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 21.11.2017 r. godz. 12:00.

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

4. Zakres tematyczny projektu grantowego: Stworzenie infrastruktury służącej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej

5. Planowane do  osiągnięcia  cele  i  wskaźniki   w  ramach  projektu  grantowego  (naboru):  

Cel ogólny 1. Kapitał społeczny jest rozwinięty i służy osiąganiu szerokich korzyści – ekonomicznych i społecznych – dla całej wspólnoty mieszkańców obszaru.

Cel szczegółowy 1.1. Tworzenie warunków do rozwijania i utrzymania na wysokim poziomie warunków sprzyjających kreatywności dla jak najliczniejszej grupy mieszkańców obszaru

Przedsięwzięcie:   1.1.2. Stworzenie oraz rozwój infrastruktury służącej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej.

 

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba stworzonej lub zmodernizowanej infrastruktury służącej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej– wartość docelowa minimum 4 szt.

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Wzrost liczby osób korzystających ze stworzonej lub zmodernizowanej infrastruktury

 

 6. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:  Stworzenie infrastruktury służącej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej.

 7. Limit środków dostępny w naborze: 200 000,00 zł.

 8. Wysokość grantu (wartość jednego zadania) wynosi:

a)             Minimalna kwota grantu: 10 000,00 zł

b)             Maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

 

9. Intensywność pomocy: do 80 % kosztów kwalifikowalnych zadani. Wymagany wkład własny w wysokości 20 % można wnieść do projektu, jako wkład własny (osobowy bądź rzeczowy), który

rozliczany będzie przez LGD za pośrednictwem przygotowanego wzoru karty wkładu niepieniężnego.

10. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

11. Warunki udzielenia wsparcia:

- podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o naborze
 2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

 

- podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

 12. Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdnbp.pl oraz w  wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 18 punktów.

 

13. Pozycja na liście rankingowej: Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

 

W przypadku, gdy dwie lub więcej zadań uzyskało w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów wskazanych jako premiujące. Gdy nadal nie jest możliwe ustalenia kolejności zadań, tzn. gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów w kryteriach wskazanych jako premiujące, o miejscu na liście grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku.

 

 

14. Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania udostępnione są na stronie: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Wolbrom, ul. Skalska 20 w godz. od 8:00 do 15:00.

 

15. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych, w tym potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru:

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników, w szczególności:
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.
 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
  • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników - Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać

 – złożone w wersji elektronicznej i papierowej – 1 komplet,

 

 1. Opis operacji. – złożone w wersji elektronicznej i papierowej – 1 szt.

 

16. Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

 

17. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” oraz pod numerem tel. 32 724 25 23 kontakt  w godz. od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

 • Załączniki do ogłoszenia:
 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników -Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.
 3. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
 4. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 5. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców
 6. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą”
 7. Umowa o powierzenie Grantu
 8. Wzór wniosku z rozliczenie
 9. Wzór sprawozdania
 10. Dokumenty pomocnicze

 

WAŻNE!

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się do pobrania w linku poniżej:

http://nadbialaprzemsza.org.pl/dokumenty-obowiazujace/category/dokumenty-obowiazujace/rada-programowa/nabor-7-2017-granty.html